5 Zato se više nećeš zvati Avram, nego će ti ime biti Avraam, jer sam te učinio ocem mnogih naroda;
Kopirano
Komentari
Prvo ime Av-Ram znači: otac uzvišeni (nije sigurno da je to skraćena forma od akadsko Abiram, verovatnije od opštesemitskog Av-otac i zapadnosemitskog: ram-uzvišeni), dok novo ime Av-Ra-Ham znači: otač mnoštva naroda, tv-hamon-gojim", kako se u nastavku objašnjava (zamenjujući am-narod sa ...
Više
gojim-nacije). (Rachi to smatra igrom reči: Av-Aram-otac Arama - svog rodnog kraja, a sada: Av(r)-hamon otac sveg čovečanstva). Ovo ime ne znači samo, kako misle neki jevrejski tumači, potomstvo brojnih naroda iz Avraama (v. dalje gl.25), nego ima mesijanski značaj: Avraam je otac semena-potomstva, iz kojeg će, preko Isaka i Jakova, kao semena od Ljubimca Božijeg Avraama (Is.41,8), doći Hristos, Ljubljeni Sin Božiji (Rm.4,16-17; 9,7; Gal.3,16; Jevr.2,16)
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga