14 Tada reče Gospod Bog zmiji: kad si to učinila, da si prokleta mimo svako živinče i mimo sve zvijeri poljske; na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svojega vijeka.
Kopirano
Komentari
Samo LXX ima: „na grudima /svojim i stomaku hodićeš/" - Prokletstvo je rečeno samo zmiji, ne i Evi i Adamu, obmanutim od zmije.

Prevodimo sa „među svim“ (bukv.: „od svih", kao LXX, ali "od" može značiti uzročno: kao da su zmiju proklele sve životinje) u smislu: izmeđ...
Više
u svih životinja ti si jedino prokleta! - Ali u Is.65,25 (sr. 11,8) reči, da će „zmija jesti prah zemaljski“, znače da će, u mesijanskom eshatološkom dobu, i zmija se osloboti od zlobe, tj. da neće više ujedati ljude
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga