4 A bijaše tada divova na zemlji; a i poslije, kad se sinovi Božji sastajahu sa kćerima čovječijim, pa im one rađahu sinove; to bijahu silni ljudi, od starine na glasu.
Kopirano
Komentari
MT: Divovi (nefilim), LXX: giganti (Akila: moćnici; Simah: nasilnici; sloven.: ispolni) spominju se i u Broj.13,33: sinovi Anakovi, krupni ljudi koje su izviđači Isusa Navina videli u Zemlji Obećanoj. Premudri Sirah (47,4) kaže da je Golijat bio takav div-gigant.

Junaci, heroji (...
Više
MT: giborim-silnici, moćnici; LXX ponavlja: giganti, slovenski ispolni, mada je u MT ovde druga reč), kakav je Nibrod u 10,9: gibor-silni lovac“; oni su bili znameniti-slavni-imeniti.
Atanasije Jevtić
Atanasije Jevtić
(1938 - 2021)
Analiza
Pretraga