18 A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nijesu bili sastali, nađe se da je ona trudna od Duha svetoga.
Kopirano
Komentari
"A rođenje Isusa Hrista ovako bi: Kad je mati njegova Marija bila obručena Josifu..."

Zađto je Bog dopustio da Bogorodica bude obručena i tako ljudima dao povod da podozrevaju kako se Josif sastao s njom? Zato da bi imala svoga zaštitnika u nevoljama, jer se on brinuo o njoj i s...
Više
ačuvao je prilikom bekstva u Egipat. Pored toga, Djeva je bila obručena da bi se prevario đavo, jer je on čuo da ce devica začeti te je zato budno motrio na nju. Da bi se prevario obmanitelj, Prisnodjeva je obručena Josifu, tako da je njihova zajednica imala samo privid braka, iako u stvari to nije bila.

"...A prije nego što se bjehu sastali, nađe se da je zatrudnila od Duha Svetoga."

"Sastati" ovde označava telesni odnos supružnika. Dakle, zatrudnela je pre nego što je bilo ikakvog telesnog odnosa. Zato se evanđelista divi tom čudesnom događaju i kliče: "Nađe se"
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Jer šta je veće od toga da Bog postane čovek? I tako Logos nepromenjivo (kada je njegova božanska priroda u pitanju) postade telo od Duha Svetoga i Marije Djeve, Uvjekdjeve i Bogorodice; i tako jedini Čovekoljubac postaje posrednik između Boga i ljudi, ne bivajući začet u prečistoj utrobi D...
Više
jeve od želje ili pohote ili dodira muškog, niti rođen od sladostrasnog uživanja, nego od Duha Svetoga i od načina kojim je prvobitno stovren i Adam; i biva potčinjen Ocu, isceljujući, onim što je po našem podobiju i što je od nas primio (telom), naš prestup, i bivajući nam obrazac poslušnosti, bez koje nema spasenja
Sv. Jovan Damaskin
Sv. Jovan Damaskin
(675 - 749)
Analiza
Pretraga