31 Zato vam kažem: svaki grijeh i hula oprostiće se ljudima; a na Duha svetoga hula neće se oprostiti ljudima.
Kopirano
Komentari
31-32

Ovde kaže da čovek može naći kakvo-takvo opravdanje za svaki drugi greh učinjen u ljudskoj slabosti, kao što je blud, krađa i slično, i lakše mu je od Boga dobiti oproštaj. Ali, kada neko vidi čudesa koja su učinjena Duhom Svetim i pohuli na njih govoreći da su ona ...
Više
od demona, kakvo će naći opravdanje? Jasno je da takav čovek dobro zna da je sve to od Duha Svetoga, a ipak namerno govori zlo. Kako se takvom čoveku može oprostiti? Kada su Jevreji videli Gospoda kako jede i pije i druži se sa carinicima i bludnicima i sve drugo čini kao Sin Čovečiji, osuđivali su Ga kao izjelicu i vinopiju, što se može oprostiti, a da se neće od njih ni tražiti pokajanje, jer su se (po slabosti) opravdano sablažnjavali. Ali, kada su Ga videli da čudotvori i opet Ga klevetali i hulili na Duha Svetoga, govoreći da On to čini uz pomoć đavola, kako da im se oprosti takav greh ako se ne pokaju? Stoga znaj da onaj koji huli na Sina Čovečijega, gledajući Ga kako živi kao čovek i nazivajući Ga prijateljem bludnika, izjelicom i vinopijom zbog onoga što je radio, takav neće odgovarati za svoj greh, čak iako se ne pokaje. Oprostiće mu se, jer nije poznao Hrista kao Boga skrivenog u telu.

Ali, onaj koji huli na Duha Svetoga ili na duhovna dela Hristova, i naziva ih demonskim, ako se ne pokaje, neće mu se oprostiti, jer on nema opravdan razlog da Ga kleveće, kao onaj koji Ga je video sa carinicima i bludnicima. Neće mu se oprostiti ni u ovom ni u onom svetu i na oba mesta biće kažnjen. Mnogi se muče u ovome svetu, ali su tamo pošteđeni muka, kao ubogi Lazar; dok su drugi kažnjeni i ovde i tamo, kao Sodomljani i oni koji hule da Duha Svetoga. Ali, neki, kao što su apostoli i Preteča, nisu kažnjeni ni ovde ni tamo. Iako izgleda da oni koji su ovde progonjeni bivaju kažnjeni od Boga, to nisu kazne za grehove, već kušnje koje donose vence
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga