25 A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus idući po moru.
Kopirano
Komentari
25-27

Nije odmah otišao k njima da utiša buru (već tek u „četvrtu stražu“), kako bi učenike naučio da ne traže odmah izbavljenje iz iskušenja već da ih junački podnose. Vojnici koji su čuvali stražu su po vojničkom običaju noć delili na četiri straže. Svaka stra�...
Više
�a trajala je tri sata. Gospod je, dakle, došao tek posle devetog časa noći, hodeći po vodi, kao Bog. Kada su videli ovaj neobičan i čudan prizor, učenici su pomislili da je reč o utvari, jer Ga nisu prepoznali po izgledu, kako zbog noći, tako i zbog straha. Gospod ih najpre hrabri govoreći im: ,Ja sam onaj kome je sve moguće, ne bojte se.�
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga