3 Jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu Irodijade radi žene Filipa brata svojega.
Kopirano
Komentari
3-5

U prethodnim pričama Matej nije pominjao Jovana, zato što je nameravao da piše samo o Hristu. Ni sada ga ne bi spomenuo da se ovaj događaj nije odnosio na Hrista. Jovan je prekorio Iroda zato što je protivzakonito uzeo ženu svoga brata. Zakon je određivao da čovek uzme že...
Više
nu brata svoga samo ako on umre ne ostavivši poroda. U ovom slučaju Filip nije umro bez dece, jer je njegova kćerka bila ona devojka koja je plesala na piru. Neki čak govore da je Irod još za vreme Filipovog života uzeo od brata ne samo tetrarhiju već i njegovu ženu. Bilo ovako ili ne, to što je učinio bilo je protivzakonito. Irod se nije usuđivao da odmah ubije Jovana, ne zato što se plašio Boga već zbog naroda. Ipak, đavo mu je našao pogodnu priliku (za zločin)
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga