25 Petar reče: hoće. I kad uđe u kuću, preteče ga Isus govoreći: šta misliš Simone? Carevi zemaljski od koga uzimaju poreze i harače, ili od svojijeh sinova ili od tuđijeh?
Kopirano
Komentari
25-26

Kao Bog, Hristos je znao šta su oni govorili Petru, iako ih nije čuo. Zato ga je pretekao govoreći mu: „Ako zemaljski carevi ne uzimaju porez od svojih sinova već od tuđih, kako će nebeski Car primiti didrahmu od Mene, Sina Svojega?“ Ovaj se porez plaćao, kao što je ...
Više
gore rečeno, sveštenicima i prilagan je Hramu. „Ako su sinovi zemaljski oslobođeni i ništa ne pla-ćaju, koliko tek onda Ja imam razloga da ne platim porez?
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga