15 A kad vidješe glavari sveštenički i književnici čudesa što učini, i djecu gdje viču u crkvi i govore: Osana sinu Davidovu, rasrdiše se.
Kopirano
Komentari
15-16

Kada su fariseji videli da deca Hristu pevaju Davidovu pesmu, koju je prorok posvetio Bogu, vikali su razgnevljeno na Isusa prekorevajući Ga što dopušta da Mu pevaju pesmu koja priliči samo Bogu. Ali, Gospod, da bi zaštitio decu kaže: „Da! Ja ne samo da neću da prekorim...
Više
one koji Me tako hvale već privodim i proroka (Davida) za svedoka, kako bih pokazao da ste vi neznalice i zavidljivci.“ „Zar niste“, govori im, „pročitali reči: Iz usta dece i odojčadi načinio Si Sebi hvalu?“ „Načiniti hvalu“ znači ustrojiti savršenu i dostojnu pesmu, iako deca i odojčad izgledaju nesavršena i nezrela u svome uzrastu. Zapravo, ove reči nisu ni govorila deca, već je kroz njihova usta govorio sam Duh Sveti koristeći ih kao Svoja oruđa. Zato i kaže: „iz usta dece“, lokazujući da to nisu bile reči iz njihovog uma, već je samo njihova usta pokretala blagodat Božja. Ovim je Gospod predskazao da će Ga blagosiljati neznabošci, koji su po umu bili „deca i odojčad“. Ovo je bila i uteha za apostole, jer će se i njima dati reč Božja iako su bili prosti i neuki. Ako, dakle, i ti budeš „zlobom detinjio“, budući nezlobiv, i hranio se duhovnim mlekom božanskih reči, bićeš udostojen da pevaš hvalu Bogu
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga