34 A kad se približi vrijeme rodovima, posla sluge svoje k vinogradarima da prime rodove njegove.
Kopirano
Komentari
34-39

Vreme berbe se približilo u doba Proroka, jer su „sluge“ koje je Bog poslao bili proroci. Oni su na razne načine postradali od „vinogradara“, to jest, tadašnjih lažnih proroka i učitelja. Jedne su izbili, kao proroka Miheja koga je Sedekija udario u vilicu; druge po...
Više
bili, kao Zahariju (oca Pretečinog), ubijenog između Hrama i žrtvenika; a neke su kamenovali, kao Zahariju, sina prvosveštenika Jodaja. Naposletku je poslan sam Sin Božji, koji se javio u telu. Bog kaže: „Postideće se Sina Mojega“, ne zato što nije znao da će Ga ubiti već da bi pokazao kako bi valjalo da postupe, jer su bili dužni da barem ispoštuju dostojanstvo sina ako su već pobili sluge. Međutim, vinogradari su ga ugledali i rekli: „Ovo je naslednik; hodite da ga ubijemo,“ kao što su i Jevreji (kasnije) govorili: „Ovo je Hristos“ i raspeli Sina Božjeg. Izveli su ga van vinograda jer je Gospod naš Isus Hristos raspet van grada. Pošto smo već rekli da „vinograd“ označava jevrejski narod, Gospoda su razapeli fariseji, zli vinogradari, van „vinograda“, to jest, mimo volje prostog i bezazlenog naroda
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga