40 Kad dođe dakle gospodar od vinograda šta će učiniti vinogradarima onijem?
Kopirano
Komentari
40-41

Na koje se ovde vreme misli? Da li na vreme drugog dolaska Gospodnjeg? Izgleda da se i tako može razumeti, mada je bolje da ove reči shvatimo na sledeći način: „gospodar vinograda“ je Bog Otac. On je poslao Svoga Sina koga su Jevreji ubili. Kada, dakle, On dođe, to jest...
Više
, kada pogleda na bezakonje koje su Jevreji počinili, tada će „zločince zlom smrću pogubiti“ poslavši na njih rimsku vojsku, a Svoj „vinograd“, dakle Svoj narod, daće drugim „vinogradarima“ – apostolima i učiteljima. Razumi da „vinograd“ označava i božanska Pisma, u kojima je „plot“ slovo, a iskopana „pivnica“ dubina Duha. „Kula“ je uzvišeno bogoslovsko učenje. Dakle, ova Pisma su najpre imali „zli vinogradari“, fariseji, a Bog ih je predao nama, ,dobrim vinogradarima“ koji ih dobro obrađujemo. Oni su ubili Gospoda „van vinograda“, to jest, i pored onoga što je o Hristu govorilo (starozavetno) Pismo
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga