16 I poslaše k njemu učenike svoje s Irodovcima, te rekoše: učitelju! znamo da si istinit, i putu Božijemu zaista učiš, i ne mariš ni za koga, jer ne gledaš ko je ko.
Kopirano
Komentari
16-22

Oni su mislili da će Ga laskanjem i pohvalama naterati da kaže kako (Rimljanima) ne treba plaćati porez i tako Ga optužiti kao buntovnika i podstrekača pobune protiv ćesara. Zato su sa sobom poveli i Irodovce, kako bi oni, kao carevi ljudi, mogli odmah da Ga uhapse kao pob...
Više
unjenika. „Ne gledaš ko je ko od ljudi“, kažu, to jest nećeš ništa reći da bi ugodio Pilatu ili Irodu. „Kaži nam, dakle, da li treba da se pokoravamo ljudima i plaćamo im porez, kao što Bogu dajemo didrahmu, ili samo da plaćamo porez Bogu? Ne bi li trebalo da plaćamo porez i ćesaru?“ Ovo su rekli, kao što sam već objasnio, zato da bi Ga uhvatili i ubili ako bi odgovorio da ne treba plaćati porez ćesaru, kao što su uči-nili sa sledbenicima Tevde i Jude (Galilejca), koji su govorili da se ne sme prinositi žrtva u ime ćesarevo. Pokazujući im ćesarev lik na novcu, Isus ih ubeđuje da ćesaru treba dati ono što mu i pripada, dakle, ono što nosi njegov lik, i da se u telesnim i spoljašnjim stvarima treba pokoravati caru, dok se u unutrašnjim i duhovnim stvarima moramo pokoravati Bogu. Međutim, ovo se može razumeti i na sledeći način: Svaki od nas mora odbaciti od sebe i predati demonu – „ćesaru“ podzemnog sveta – ono što mu pripada. Na primer, kada te napadne gnev, koji dolazi od demona – „ćesara“, uzvrati mu istom merom i razgnevi se na njega. Tako ćeš moći i da podaš Bogu ono što je Božje. Međutim, pošto se ljudska priroda sastoji od duše i tela, svome telu kao „ćesaru“ dugujemo hranu i odeću, a onome što je u nama uzvišenijet (tj. duši) dugujemo ono što joj priliči
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga