38 Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta.
Kopirano
Komentari
Zašto je Gospod ćutao na sudu pred Jevrejima i pred Pilatom? Zato što je bio pre toga sve kazao što je trebalo kazati. On je kazao i predskazao, kako će ga starešine jevrejske predati neznabošcima, i kako će Ga ubiti. Predskazao je više puta, šta će se s Njim lično desiti. I to su aposto...
Više
li Njegovi čuli i dobro zapamtili. No predskazao je On i strašnu kaznu, koju će Jevreji navući na sebe svojim zločinom nad Sinom Božjim. I Jevreji su to čuli i — zaboravili.

Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta! To je Gospod predskazao Jevrejima. I to su Jevreji čuli i — zaboravili. No mnogi su se docnije setili ovih proročkih reči — mnogi i od onih koji su učestvovali u Zločinu Velikom — kada su Rimljani razorili Jerusalim, opljačkali ga, popalili ga, njegove stanovnike razjurili i raselili po celome svetu, a mnoge posekli, ugušili, glađu umorili, ili na krst raspeli. Jevreji su zastrašivanjem i dosađivanjem primorali Pilata Rimljanina da digne svoju ruku na Gospoda Isusa. Posle se Rimsko carstvo diglo na Jevreje. U onaj dan, kad je Gospodnje proročanstvo trebalo da se ispuni, Rimsko carstvo, koje je nekad Pilat predstavljao u Jerusalimu, diglo je svoju ruku sa preoštrim mačem na Jerusalim i decu njegovu. Kada car Adrijan obnovi Jerusalim, dade mu drugo ime (Elija Kapitolina i smrtnom kaznom zabrani Jevrejima naseljavati se u Jerusalim.

Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta! I Jerusalim je od onda do danas zaista bio ostavljen pust od Jevreja kao naroda. Deca zlobnih predaka, koji Hrista ubiše, svuda su do sada bila samo ne u kući svojoj.
Gospode svemoćni, oprosti nam grehe naše. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
Analiza
Pretraga