1 I izišavši Isus iđaše od crkve, i pristupiše k njemu učenici njegovi da mu pokažu građevinu crkvenu.
Kopirano
Komentari
1-2

Svojim izlaskom iz Hrama Gospod je pokazao da napušta Jevreje. Kao što je već ranije rekao „Ostavlja se kuća vaša prazna“, tako je i učinio. Učenicima predskazuje uništenje Hrama, jer su se oni, razmišljajući na zemaljski način, divili lepoti građevine, pa su je za...
Više
to pokazivali Hristu govoreći: „Gle kakav pre-krasan dom Ti ostavljaš pust.“ Gospod ih, međutim, oslobađa od privezanosti za zemaljske stvari i upućuje ka nebeskom Jerusalimu govoreći: „Neće ostati ovde ni kamen na kamenu.“ Ovo je rekao slikovitim jezikom kako bi ukazao na potpuno uništenje Hrama
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga