48 Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svome: neće moj gospodar još zadugo doći;
Kopirano
Komentari
48-51

Budući da je već rekao da će verni sluga biti nagrađen, sada govori kako će zli sluga biti kažnjen. Ako, dakle, onaj kome je poveren neki bogomdani dar, prezre sud koji dolazi i kaže: „Moj gospodar je zadocnio“, što znači da Bog ne šalje brzu i iznenadnu kaznu, Gos...
Više
pod će ga „raseći napola“. Ako takav čovek nezlobivost Božju iskoristi kao priliku za svoju zlobu, i udari na svoju braću, sablažnjavajući ih i povređujući njihovu savest, što se dešava kada podanici vide svoje pretpostavljene da zloupotrebljavaju ono što im je povereno, tada će ga Gospod takođe „raseći napola“, to jest, biće obnažen i lišen svog blagodatnog dara. Tada će se jasno pokazati kakav je čovek bio taj sluga i biće vrgnut u tamu. Ranije je mogao da obmanjuje druge svojom spoljašnošću, kao što to čine mnogi arhijereji koje smatraju svetim zbog čina koji nose. Ali, tada (na sudu), od njih će biti oduzeta blagodat i biće kažnjeni kao licemeri, koji su se budući jedno pretvarali da su drugo
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga