12 A ona izlivši miro ovo na tijelo moje za ukop me prigotovi.
Kopirano
Komentari
12-13

Gospod nas uči da je žena ovo učinila po nekom božanskom nadahnuću, nagoveštavajući Njegovu smrt i pogreb Njegovog tela. Gospod ne bi dozvolio da Ga pomaže mirom da to delo nije skrivalo neku tajnu. On je kao Bog predskazao ono što će se dogoditi – da će se o delu o...
Više
ve žene svuda kazivati u njenu pohvalu. Pogledaj Božje čovekoljublje, kako nagrađuje ženu velikim darom. Obećava joj da će se o njoj posvuda govoriti, dok god bude Evanđelja. Kako je miro simvolizovalo Njegovo pogrebenje? Kod Jevreja je bio običaj da tela pripremaju za pogreb tako što su pomazivana mirom, kao što su činili Egipćani. To su radili da bi sprečili raspadanje tela i širenje neprijatanog zadaha. Zato kaže: „Izlivajući miro, žena pokazuje da će Moje telo biti pogrebeno.“ Sve ovo govori kako bi posramio i prekorio Judu koji će Ga izdati i predati na smrt. Razumi ovo i u prenesenom smislu. „Gubavac“ označava neznabožački narod. „Žena grešnica“ je sinagoga i Crkva od neznabožaca, koja je izlila „miro“, to jest, veru na Hristovu „Glavu“, koja je Njegovo božanstvo. Svako ko veruje da je Hristos Bog izliva miro na glavu Njegovu. Ali Juda, koji je prekorio ženu, predstavlja, kako kaže Jovan, Jevreje, koji do današnjeg dana gunđaju protiv Crkve
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga