29 Kažem vam pak da neću otsad piti od ovoga roda vinogradskoga do onoga dana kad ću piti s vama novoga u carstvu oca svojega.
Kopirano
Komentari
Pošto je ispio čašu, Gospod se odriče telesnog pića, ali obećava neki drugi način pijenja u Carstvu, to jest, posle Vaskrsenja. Naime, kada je vaskrsao, jeo je i pio na neki novi način, ne zato što Mu je bila potrebna hrana telesnog ukusa već da bi potvrdio istinsku prirodu Svoga tela. On ...
Više
s pravom naziva Svoje Vaskrsenje „Carstvom“, jer kada je pobedio smrt zaista se pokazao kao Car. Ali ovo možeš razumeti i na sledeći način: „novo piće“ je otkrovenje tajni Božjih, koje će biti otkrivene u Carstvu Božjem, to jest po drugom dolasku (Gospodnjem). One su „nove“, to jest, takve su prirode da za njih nikada nismo čuli. Kaže se da će ih Hristos „piti“ zajedno sa nama, zato što On smatra da je Njegova hrana i piće nama na korist
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga