1 I ušavši u lađu prijeđe i dođe u svoj grad.
Kopirano
Komentari
1-2

Svojim gradom“ Isus naziva Kapernaum, jer je tamo živeo. U Vitelejemu je, dakle, rođen, u Nazaretu je odrastao, dok je u Kapernaumu živeo. Ovaj oduzeti nije onaj isti koga spominje Jovan, jer je onaj živeo u Jerusalimu kod Ovčije banje, a ovaj je bio iz Kapernauma. Onaj nij...
Više
e imao čoveka (da ga spusti u banju), dok su ovoga nosila, kako kaže Marko, četvorica ljudi, i spustila ga kroz (otkriveni) krov od kuće, što je Matej izostavio.

I vidjevši Isus vjeru njihovu.

Dakle, veru onih koji su oduzetog doneli, jer je Gospod često čudotvorio po veri onih koji su donosili bolesnike; ili pak videvši veru samog bolesnika,

reče oduzetome: Ne boj se, čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji.

Naziva ga „čedom“ kao stvorenje Božje ili kao onoga koji je poverovao (u Njega). Da bi pokazao da je čovekova bolest posledica greha, Isus mu prvo oprašta grehove
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga