2 Da je primite u Gospodu kao što prilikuje svetima, i da joj budete u pomoći u svakoj stvari koju od vas zatreba; jer je ona mnogima pomogla, i samome meni.
Kopirano
Komentari
Ukažite joj čast u Gospodu. Oni, koji Gospoda radi primaju i najneznatnijeg čoveka, ukazuju čast Gospodu. Fiva je pak bila sveta, i utoliko je pre dolikovalo da joj ukažu čast. Zato je i dodao: Kao što priliči svetima, tj. kao što treba primati svete.

I da joj budete u pomo...
Više
i u svakoj stvari koju od vas zatreba.

Podajte joj što možete, pružite joj ruku pomoći, jer nije rekao: „Udovoljite u svemu što joj bude potrebno.“

Jer je i ona mnogima pomogla, i meni samome.

Na početku je pohvalio, u sredini je dao savet, da bi na kraju ponovo izrekao pohvalu, okružujući s obe strane (pohvalama) svoj savet – da joj ukažu čast. Ona je, kaže, bila pomoćnica mnogima, pa čak i meni samom, vaseljenskom propovedniku, koji je pretrpeo tolika stradanja
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga