3 Jer ste još tjelesni. Jer gdje su među vama zavisti i svađe i nesloge, nijeste li tjelesni, i ne živite li po čovjeku?
Kopirano
Komentari
Jer svedok je među vama zavist (ljubomora), i nesloga i razdori, zar niste telesni i zar se ne vladate po čoveku?

Sve što je prethodno rekao, govorio je starešinama, koji su se gordili svojom mudrošću i plemenitošću roda, a sada se obraća potčinjenima i kaže: s pravom vas n...
Više
azivam telesnima, jer među vama postoji zavist, nesloga i razdori. On je mogao da ih optuži i za bludi za mnoge druge poroke, ali kako su se među njima posebno pojačali razdori, neslogei svađe, njih i pominje. Važno je da se primeti da on zavist (ljubomoru) uvek povezuje sa svađama. To je zbog toga, što iz zavisti proishodi svađa, a iz svađe nesloga. Međutim, ako sve te nedoličnosti postoje među vama, zar se ne vladate po čovečijem, tj. zar ne pomišljate na ljudsko i zemaljsko
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga