9 Jer mi smo Bogu pomagači, a vi ste Božija njiva, Božija građevina.
Kopirano
Komentari
Mi, učitelji, jesmo saradnici (satrudnici) Božiji, koji Bogu sadejstvujemo u spasavanju ljudi, i nismo vinovnici (uzročnici) spasenja. Zato nas ne treba niti prezirati, jer smo saradnici Božiji, niti se pak treba gorditi nama, jer je sve Božije.

A vi ste Božija njiva, Božija gr...
Više
ađevina.

Rekavši prethodno: ja sam zasadio, nastavlja poređenje, i naziva ih njivom. Ako ste pak njiva i građevina, onda ste dužni i da se nazivate imenom Gospodara, a ne imenima zemljodelca ili graditelja. Kao njiva, dužni ste da budete ograđeni zidom jednomislija; kao građevina, dužni ste da međusobno budete u jedinstvu, a ne podeljeni
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga