13 A one koji su napolju sudiće Bog. Izvadite zloga između sebe.
Kopirano
Komentari
Neki iza negacije "ne" stavljaju tačku, a zatim sledeće reči čitaju bez pitanja: "onima koji su unutra, vi sudite". Drugim rečima, nakon što je prethodno rekao: Što da sudim i onima, koji su napolju, apostol je sada dodao:" ne", odnosno, nije na meni da im sudim. Drugi, međutim, čitaju pove...
Više
zano i sa pitanjem: Zar ne sudite vi onima koji su unutra! Spoljašnje očekuje sud Božiji koji će ovi, što su unutra, izbeći ako im vi budete sudili.

I izbacite zloga između vas samih.

Podsetio ih je na starozavetnu izreku (v. 5. Mojs. 13; 5), želeći da napomene da je zakonodavcu ranije bilo ugodno, da se bezbožni ljudi izdvoje iz zajednice. Rečima: i zmeđu vas samih pokazuje, da će za njih same biti korisnije, ukoliko izbace bezbožnika
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga