14 A Bog i Gospoda podiže, i nas će podići silom svojom.
Kopirano
Komentari
Nemoj da se zbuniš, kada čuješ da je Bog vaskrsao Gospoda; apostol govori tako jer snishodi prema nama kao prema deci. I kako su o Ocu, kao o Izvoru, svi imali uzvišene predstave, apostol i vaskrsenje vezuje za Oca i objavljuje da će On i nas vaskrsnuti. Kao što je vaskrsao našu glavu, a tu p...
Više
odrazumevam Hrista, tako će vaskrsnuti i ostale udove, tj. nas. Da bi potvrdio svoje reči, dodaje: silom Svojom i kao da kaže: ne sumnjajte u ovo što govorim, jer sila Božija, koja savršava velika dela, može i to da ispuni. Da Hristovo vaskrsenje vezuje za Oca kao uzročnika, vidi se i odatle što je Gospod o Samome Sebi govorio: Razvalite ovaj hram i za tri dana ću Ga podići (Jn. 2; 19). O Njemu je napisano i da pokaza Sebe živa (Dela ap. 1; 3). Dakle, mada je On i vaskrsao Samoga Sebe, to delo se pripisuje Ocu kao uzročniku
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga