15 Ne znate li da su tjelesa vaša udi Hristovi? Hoću li dakle uzeti ude Hristove i od njih načiniti ude kurvine? Bože sačuvaj!
Kopirano
Komentari
15-16

Opet se vraća na prethodni savet koji se ticao bluda. Međutim, svoje reči naoružava velikim strahotama.

Hoću li dakle uzeti udove Hristove i od njih načiniti udove bludnice?

Nije rekao: „sjediniti ih s bludnicom“, nego od njih na�...
Više
�initi udove bludnice, što je daleko strašnije. Ko se neće užasnuti slušajući ove reči, to jest da će uzeti udove Hristove i načiniti ih udovima bludnice?
Nikako! 16. Ili ne znate, da ko se sa bludnicom sveže jedno je telo s njom? Jer je rečeno: Biće dvoje jedno telo.

Pokazuje ono što je rečeno, tj. na koji način će udovi Hristovi postati udovi bludnice. Kroz svezivanje, kaže, muškarac postaje jedno telo s bludnicom. Zbog toga i udovi njegovi, koji su bili udovi Hristovi, postaju udovi bludnice
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga