34 Koja je neudata brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu, da bude sveta i tijelom i duhom; a koja je udata brine se za svjetsko, kako će ugoditi mužu.
Kopirano
Komentari
One su međusobno različite i nemaju iste brige. Jedna se brine o ovim a druga o onim stvarima. I ukoliko su njihove brige različite, moraju odabrati one, koje su bolje i lakše.

Koja je neudata brine za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu, da bude sveta telom i duhom; a koja je ud...
Više
ata brine za ovosvetsko, kako će ugoditi mužu.

Nije dovoljno biti svet telom, nego se takav mora biti i duhom, jer se u tome, tj, u čistoti tela i duše, sastoji istinska devstvenost. U suštini su mnogi, budući čisti i neporočni telom, oskrnavljeni dušom. Pored toga, obrati pažnju na to da devstvenica nije ona, koja se brine o svetskom. Kada, dakle, vidiš ženu koja se prikazuje kao devstvenica (devojka) a pri tom se brine o svetovnom, znaj da se ona niukoliko ne razlikuje od udatih. Pavle je i za jednu i za drugu dao određena obeležja prema kojima ih možemo raspoznavati – to nisu brak i uzdržanje, nego, s jedne strane, veliko i nespokojno delanje a sa druge spokojno zanimanje svojim poslovima. Prema tome, devojka nije ona, koja se opterećuje mnoštvom ispraznih poslova. Udata pak nastavlja da se brine kako da ugodi mužu i pri tom se posebno brine o svojoj lepoti ili, da bi je smatrali dobrom domaćicom, pokazuje se kao štedljiva i marljiva
Sv. Teofilakt Ohridski
Sv. Teofilakt Ohridski
(1050 - 1107)
Analiza
Pretraga