5 Koja se u drugijem naraštajima ne kaza sinovima čovječijim, kako se sad otkri svetijem njegovijem apostolima i prorocima Duhom svetijem;
Kopirano
Komentari
5-7

„Tajna Hristova“ se otkriva duhu ljudskom samo Duhom Svetim. To je neizmenljivo evanđeljsko pravilo hristopoznavanja (sr. 1 . Kor. 2,10 -12 ). Ono važi za sve Apostole, za sve Proroke, i za sve ljude svih vremena. A pošto se tajna Hristova najpre „Duhom Svetim otkri – ...
Više
πεκαλύφθη – svetim njegovim apostolima i prorocima“, to se ona Duhom Svetim preko njih otkriva ostalim ljudima. Radi čega? – „da neznabošci evanđeljem postanu sunaslednici i sutelesnici – συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα – i zajedničari obećanja Božjeg u Hristu Isusu“. Živeći Evanđeljem Hristovim, ljudi postaju sinovi Božji, a time i naslednici i sunaslednici svih božanskih bogatstava Hristovih (sr. Gl. 4,7; Rm. 8,17). Živeći Evanđeljem Hristovim, ljudi postaju sutelesnici Hristovi: saovaploćuju se telu Hristovom, Crkvi, postaju živi članovi, delovi, ćelijice njenog bogočovečanskog organizma, žive u njemu saborno, zajedno „sa svima svetima“, hraneći se istim božanskim svetinjama i silama. Jedno telo, a bezbroj sutelesnika; jedna Crkva, a bezbroj vernika. Stoga Crkva nije obično društvo ljudsko, u kome su članovi povezani na izvestan način, već bogočovečanski organizam, živo telo, u kome su članovi jedan drugome sutelesnici, povezani celokupnim životom, svim životnim silama i radnjama. U njih je jedno telo, jedna duša, jedno srce, jedna savest, jedna istina, jedna pravda, jedna ljubav, jedan život, jedan raj, jedna večnost. – Živeći Evanđeljem Hristovim, ljudi postaju zajedničari u obećanjima Božjim, koja su sva ostvarena u Hristu: „jer koliko je obećanja Božjih, u njemu su da, u njemu su amin“ (2. Kor. 1,20). – Otuda, po reči svetog Atanasija Velikog: „Mi se spasavamo kao sutelesnici Boga Logosa“.

Takvog božanskog Evanđelja apostol Pavle je postao sluga „po daru blagodati Božje“, ne po svojim ljudskim zaslugama. Za tako božansku službu, čoveku su potrebne božanske sile, koje mu prema trudu neprestano daje i dodaje sam Gospod Evanđelja. Sluga Evanđelja Božjeg može uspešno obavljati svoju „službu blagodati Božje“ (Ef. 3,2), samo uz neprekidnu pomoć i saradnju blagodati Božje. Najveći trudbenik i revnitelj Evanđelja Hritstova celokupno svoje služenje Evanđelju pripisuje blagodati Božjoj i tvrdi da mu je ona data po činjenju sile Božje – κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. I ovaj ravnoangelni sluga Božji smerno izjavljuje: „Po blagodati Božjoj jesam što jesam, i blagodat njegova što je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od sviju, ali ne ja nego blagodat Božja koja je sa mnom“ (1. Kor. 15,10).
Sveti apostol smatra sebe najmanjim među hrišćanima. Da li on time potcenjuje sebe? Ne. Jer čovek nikada ne može dovoljno potceniti sebe kada upoređuje sebe s
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga