12 Da se sveti priprave za djelo službe, na sazidanje tijela Hristova;
Kopirano
Komentari
Zato je Duh Sveti razdelio darove, i učinio jedne apostolima, druge prorocima, druge opet blagovesnicima, i pastirima i učiteljima, – da bi se sveti, tj. verni hrišćani, usavršili. Kao što su u jednome domu časti i službe podeljene, te je jedna čast i služba roditelja, druga čast i slu...
Više
ba odraslih sinova i kćeri, treća čast i služba neodrasle dece i slugu, no sve ukupno služi na korist jedno drugome, tako i u domu Božjem, u crkvi svetoj: sa svakom čašću vezana je i odgovarajuća služba, a službe svih korisne su svima. Tako se postupno i mudro zida tijelo Hristovo, crkva Božja sveta. Svaki verni, pomognut od drugih, raste i razvija se kao član toga tela, u svetosti i čistoti, i u odgovarajućoj meri i srazmeri prema celom velikom telu. A celo telo, od početka do kraja vremena, naročito pak od vaploćenja Boga Slova na zemlji pa do Suda Strašnoga, jeste crkva Božja sveta. Telo – dostojno besmrtnosti, građevina – dostojna Boga. Oko ljudsko ne može je svu pregledati, niti um ljudski shvatiti. Građevina od izabrana materijala, od cigalja živih, od očiju i srdaca. Bez grubosti i grdoba; bez truleži i nestrojnosti. Sve na svom mestu, sve prekrasno, u celini i u delovima. Evo, braćo, mete našeg putovanja! Evo smisla našeg gorenja u peći stradanja! Evo života našeg, boljeg od svih planova naših i lepšeg od svih želja naših.

O Gospode Isuse, čovekoljubivi Gospode naš, ne odbaci nas kao lošu građu, no uglačaj nas i uzidaj nas u telo Tvoje besmrtno. Tebi slava i hvala vavek. Amin
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
Zašto je sve njih Gospod dao? – „Za delo službe, na sazidanje tela Hristova“ = εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ“. U čemu se sastoji delo službe? – U sazidanju tela Hristova, Crkve. U tome svetom poslu Gospod je za vođe i rukovođe postavio i...
Više
zuzetno svete ljude. A hrišćani? Svi su hrišćani pozvani da osvete sebe pomoću svetih blagodatnih sila koje im se daju kroz svete tajne i svete vrline. A usavršavanje hrišćana sastoji se u osvećivanju sebe; potpuno pak savršenstvo sastoji se u potpunom osvećenju sebe, u potpunoj svetosti. Svi su hrišćani sveti po pozivu i po zalogu Duha Svetoga koji dobijaju u samom početku kroz svetu tajnu miropomazanja, koja je sastavni deo početne svete tajne: krštenja.

Kako se vrši „sazidanje tela Hristova“? Uvećavanjem članova Crkve: svaki hrišćanin se krštenjem uzidava u telo Hristovo, Crkvu, postaje njen sutelesnik, i tako se telo Crkve uvećava, raste. Bogonadahnuti apostol veli da su hrišćani „živo kamenje“ koje se uzidava u kuću duhovnu – Crkvu (1. Petr. 2,5). Još postoji drugi način sazidanja tela Hristova: on se sastoji u duhovnom uzrastanju, usavršavanju članova Crkve, sutelesnika u telu Crkve. Na sazidanju tela Crkve radi svaki član Crkve podvizavajući se ma kojim evanđelskim podvigom. Jer se svaki podvig uzidava, ugrađuje u Crkvu, i tako telo njeno raste. Raste našom molitvom, našom verom, našom ljubavlju, našom smirenošću, našom krotošću, našom milostivošću, raste svim onim što je u nama evanđelsko, hristočežnjivo, hristoljubivo. Mi duhovno rastemo Crkvom, a time i sama ona raste. Zato: „sve da biva na sazidane = πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω“ (1. Kor. 14,26), na sazidanje Crkve Hristove, jer smo svi pozvani da se sazidavamo za stan Božji u Duhu (Ef. 2,22). Hrišćani, šta ste? „Vi ste Božja građevina – οἰκοδομή (1. Kor. 3,9). Svakim svojim blagodatnim darom, svakom svojom vrlinom, svakim svojim podvigom, hršćanin „Crkvu izgrađuje – οἰκοδομεῖ“ (sr. 1. Kor. 14,4.5.12.26). Svi mi rastemo ka nebu Crkvom, i svaki od nas raste kroz sve, i svi kroz svakoga. Zato je svima i svakome od nas upućena ova blagovest i zapovest: „Da raste telo na sazidanje samoga sebe u ljubavi – εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ“ (Ef. 4,16). A sazidna, a gradilačka sila su svete tajne i svete vrline, na prvom mestu ljubav: „ljubav οἰκοδομεῖ = sazidava, izgrađuje, nazidava“ (1. Kor. 8,1)
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga