10 A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove.
Kopirano
Komentari
A dalje, braćo? Šta dalje pretstoji vama posle svih ovih blagovesti koje vam objavih, blagovesti: o planu Božjem o svetu, o Crkvi Njegovoj, o članovima Crkve, o gresima, o strastima, o vama, o neznabošcima, o spasenju, o veri, o krstu, o ljubavi, o punoći Božanstva u Hristu i vašoj kroz Hri...
Više
sta, o starom i novom čoveku, o ugledanju na Boga, o vaskrsenju duhovnom, o velikoj tajni Hrista i Crkve i braka u njoj, o deci, o roditeljima, o slugama, o gospodarima, – šta dalje pretstoji vama u ovom našem zemaljskom svetu? šta? – Da navale svi neprijatelji, vidljivi i nevidljivi, na vas, na te spasonosne i bogotvorne blagovesti moje u vama. Zašto? Da vam ih otmu, i na taj način – da vam dušu otmu, besmrtnost otmu, večnu Istinu otmu, a sa njom i u njoj i vašu večnost i vaš raj; a time – vaš jedini razumni smisao postojanja i života.

Bezbroj je tih neprijatel.a, vidljivih, a još veći broj nevidljivih. Čelnik im je svima – Satana; antibog, đavo. Kako ćete se održati pred njim, i svima onima što su sa njim, i za njim? Jedino Bogom: jedino ako budete imali Boga u sebi i oko sebe. Ne veruješ? Probaj da ga pobediš sam. Šta kažem? Probaj da sam pobediš jednu svoju strast: eto – srebroljublje! ili – samoljublje! ili – pohotu! ili – gnjev! ili – gordost! ili? Ta ime im je legion, a ti si sam: čovek – na pučini strasti i grehova i smrti i satanizma. Nigde ostrva da se iskrcaš, da dušu iskrcaš! da se odmoriš. Uvek si davljenik i utopljenik koji hoće da spase sebe vukući sam sebe za kosu uvis. O, da opet potone još dublje, još beznadežnije. Čoveče, da bi spasao sebe iz tog pagubnog mora strasti i greha i smrti i đavola, tebi je neophodan niko manji do – Bog. Jer samo On može savladati greh i smrt i strasti, zato što su oni neposredno od đavola, a đavo je uvek jači od čoveka, svakoga čoveka, i od vascelog roda ljudskog.

Uzmimo samo jednu silu njegovu: smrt. Zar ta jedna sila njegova nije jača od vascelog roda ljudskog? A od tebe? ta ona se igra s tobom kao mačka s mišem! A strast samoljublja, pa strast gnjeva, pa strast pohote, pa strast gordosti, – zar nisu sve to sile njegove, pomoću kojih te on mrvi i smrvljuje u stotine mrtvaca i leševa i paklova? – Zato je svemoćni Bog i postao čovek, da bi iz čoveka i čovekom pobedio đavola; da bi čovek postao jak Bogočovekom, i ojačao Njime do svepobede nad đavolom. Zato je vaš neprekidni posao na zemlji: jačati u Gospodu. Sve drugo podredite tome jačajte u Gospodu – ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ … Što se plašite greha? što se plašite smrti? što se plašite đavola? Ta Gospod je tu, pored vas, s vama, da bi, ako samo hoćete, bio sav i u vama! „Bog Gospod i javi se nama, blagosloven koji ide u ime Gospodnje“. A ti idi smelo tim putem, jačaj u Gospodu, jačaj u Bogu, jačaj, jačaj, jačaj!

A kako se jača u Gospodu? Ispunjavajući se silom Gospodnjom. A sila Gospodnja gde se nalazi? U svetim tajnama i svetim vrlinama. Svete vrline nisu drugo do svete tajne produžene kroz ceo život; primljene, i pronesene kroz svu dušu i svu savest i sve srce i svu volju, te duša živi u svetim mislima, savest u svetim savetima, srce u svetim osećanjima, volja u svetim htenjima. A sve je to najsavršenije ovaploćeno i oličeno u samom Gospodu Hristu. Zato je On – „sila Božja“ (1. Kor. 1,24). Otuda, jača se u Gospodu samo kada se živi u Gospodu. A živi se u Njemu kada se postane organski deo Njegovog večnoživog Bogočovečanskog tela, Crkve. Kao sutelesiik tela Hristovog čovek i živi na taj način što se životvorna sila Hristova razliva po celom biću njegovom. I što duže živi, sve više jača „u sili jačine njegove“. To jačanje u Gospodu Hristu i sačinjava podvig ohristovljenja. Čovek se postepeno svom dušom, svim srcem, svom snagom duhovno sjedinjuje sa Gospodom Hristom pomoću blagodatnih podviga; sve kapilare i žile duha svog ukopčava u saborno srce Bogočovečanskog tela Hristovog, iz koga kroz njih struji sila Hristova u vascelo biće njegovo. I on neprestano jača „u sili jačine njegove“.

Sve što je Hristovo, puno je sile Hristove. Naročito krst; u njemu kao da je sabrana sva sila Hristova, oličen sav bogočovečanski podvig spasenja sveta od greha, smrti i đavola, zbog čega hristonosni apostol Pavle i veli da je krst – „sila Božja“ (1. Kor. 1,18). Ali i sve ostalo što je Hristovo, puno je sile Hristove. Istina Hristova – puna je sile Hristove; Pravda Hristova – puna je sile Hristove; tako i Ljubav Hristova, i Evanđelje Hristovo, i Krštenje Hrietovo, i Preobraženje Hristovo, i Vaskrsenje Hristovo, i svako čudo Hristovo, i svaka reč Hristova, i svako delo Hristovo, i svaki pogled Hristov, i svaka suza Hristova, i svaki uzdah Hristov, – sve je to puno i prepuno sile Hristove (sr. Ef. 1,19; 3,7.20; Kol. 1,11; Lk. 6,19; 8,46).

Živi li čovek u onome što je Hristovo, on jača „u Gospodu“. A postaje božanski jak i nepobedivi svepobednik, kada se potpuno obuče u Hrista, živeći neprestano Njime, u Njemu, i radi Njega. Setite se svemoći apostola Pavla; otkuda mu ona? Od Gospoda Hrista. Evo, on izjavljuje: „Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moći daje – ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ (Flb. 4,13). Što važi za svetog apostola Pavla, važi za sve svete Apostole, svete Mučenike, svete Podvižnike, svete Čudotvorce, za sve svetitelje i pravednike od prvog do poslednjeg, i za sve prave hrišćane svih vremena. Svi oni jedno tvrde, jedno svedoče: Hristom smo jaki – „Bogom smo jaki“ (Ps. 60,12). Jedno je jasno: čovek jača u Hristu, „u sili jačine njegove“, po meri svojih evanđelskih trudova. Što se više trudi u vršenju zapovesti Gospodnjih, sve je jači u Gospodu, jer neprestano raste iz sile u silu. A sila Gospodnja opet daje mu sve više moći za sve revnosnije i usrdnije ispunjavanje zapovesti Gospodnjih. Tako se sila Gospodnja stiče podvizima evanđelskim, ali i podvizi evanđelski jačaju i usavršavaju se silom Gospodnjom. Oni međusobno sarađuju na besprekorno savršen način (sr. Kol. 1,11; 1. Kor. 15,10; 2. Tm. 2,1). Počinje se od nemoći, a dostiže se do svemoći. Silom Hristovom pobeđuju se najpre gresi, zatim smrt, i najzad đavo (sr. Jn. 2,14)
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga