5 Jer se tako nekad ukrašavahu i svete žene, koje se uzdahu u Boga i pokoravahu se svojijem muževima,
Kopirano
Komentari
Sada nam apostol ukazuje na „skrivenog čoveka srca“, kao na predmet naših najmarljivijih briga i staranja. Mi smo dužni da se ukrasimo obrazujući ga u sebi. A, šta je, zapravo, skriveni čovek srca? To je čovek koji se obrazuje u srcu, kada se u njemu zacare dobra raspoloženja i osećanja...
Više
. Pregledaj ova raspoloženja i osećanja i videćeš lik skrivenog čoveka srca. Evo tih raspoloženja! Primivši Božansku silu za život i pobožnost, i sa svoje strane uloživši svu revnost, piše sveti Petar, projavite u veri vašoj vrlinu, a u vrlini znanje, a u znanju uzdržanje, a u uzdržanju tppljenje, a u trpljenju pobožnost, a u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav (2.Pt.1,5-7). Slično tome i sveti Pavle nabraja unutrašnja dobra raspoloženja: Plod Duha jeste ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vera, krotost, uzdržanje (Gal.5,22-23). I još: Obucite se, dakle, kao izabranici Božiji, sveti i ljubljeni, u milosrđe, dobrotu, smirenoumlje, krotost, dugotrpeljivost… a povrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva. I mir Božiji neka vlada u srcima vašim (Kol.3,12-15). Složi iz svih ovih krasota, kao iz nekakvih delova, jedno duhovno telo, i imaćeš velelepni lik skrivenog čoveka srca. Zatim porevnuj da se i u tvome srcu zacari sličan čovek
Sv. Teofan Zatvornik
Sv. Teofan Zatvornik
(1815 - 1894)
Analiza
Pretraga