1
1 Od Jude, Isusa Hrista sluge, a brata Jakovljeva, zvanima, koji su osvećeni Bogom ocem i održani Isusom Hristom:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Milost i mir i ljubav da vam se umnoži.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ljubazni! starajući se jednako da vam pišem za opšte vaše spasenije, bi mi potrebno da vam pišem moleći da se borite za pravednu vjeru, koja je jedanput dana svetima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer se uvukoše neki bezbožni ljudi, koji su davno određeni na ovo osuđenje, i Boga našega blagodat pretvaraju u nečistotu, i jedinoga gospodara Boga i Gospoda našega Isusa Hrista odriču se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ali ću vam napomenuti, kad i vi znate ovo jedanput, da Gospod izbavi narod iz zemlje Misirske, potom pogubi one koji ne vjerovaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I anđele koji ne držaše svojega starješinstva nego ostaviše svoj stan čuva u vječnijem okovima pod mrakom za sud velikoga dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kao što i Sodom i Gomor, i okolni njihovi gradovi, koji su se prokurvali onako kao i oni, i hodili za drugijem mesom, postaviše se za ugled i muče se u vječnom ognju:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Tako dakle i ovi što sanjajući tijelo pogane, a poglavarstva se odriču, i na slavu hule.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Mihailo Aranđel, kad se prepiraše s đavolom i govoraše za Mojsijevo tijelo, ne smijaše prokleta suda da izgovori, nego reče: Gospod neka ti zaprijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A ovi hule na ono što ne znadu; a što znadu po prirodi kao nerazumna životinja, u onom se raspadaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Teško njima! jer putem Kainovijem pođoše i u prijevaru Valaamove plate padoše, i u buni Koreovoj izgiboše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ovo su oni što pogane vaše milostinje jedući s vama bez straha i gojeći se; oblaci bezvodni, koje vjetrovi prenose; jesenska drveta nerodljiva, koja su dvaput umrla, i iz korijena iščupana;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Bijesni valovi morski, koji se pjene svojijem sramotama, zvijezde lažne, kojima se čuva mrak vječne tame.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali i za ovake prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: gle, ide Gospod s hiljadama svetijeh anđela svojijeh
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Da učini sud svima, i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožnost činiše, i za sve ružne riječi njihove koje bezbožni grješnici govoriše na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ovo su nezadovoljni vikači, koji po željama svojijem žive, i usta njihova govore ponosite riječi, i za dobitak gledaju ko je ko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A vi, ljubazni, opominjite se riječi koje naprijed kazaše apostoli Gospoda našega Isusa Hrista,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer vam kazaše da će u pošljednje vrijeme postati rugači, koji će hoditi po svojijem željama i bezbožnostima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ovo su oni što se odvajaju (od jedinosti vjere), i jesu tjelesni, koji duha nemaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A vi, ljubazni, naziđujte se svojom svetom vjerom, i molite se Bogu Duhom svetijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I sami sebe držite u ljubavi Božijoj, čekajući milosti Gospoda našega Isusa Hrista za život vječni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I tako razlikujući jedne milujte,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A jedne strahom izbavljajte i iz ognja vadite; a karajte sa strahom, mrzeći i na haljinu opoganjenu od tijela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A onome koji vas može sačuvati bez grijeha i bez mane, i postaviti prave pred slavom svojom u radosti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jedinome premudrome Bogu i spasu našemu, kroz Isusa Hrista Gospoda našega, slava i veličanstvo, država i vlast prije sviju vijekova i sad i u sve vijekove. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga