1 I pokaza mi čistu rijeku vode života, bistru kao kristal, koja izlažaše od prijestola Božijega i jagnjetova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Nasred ulica njegovijeh i s obje strane rijeke drvo života, koje rađa dvanaest rodova dajući svakoga mjeseca svoj rod; i lišće od drveta bijaše za iscjeljivanje narodima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I više neće biti nikakve prokletinje; i prijestol Božij i jagnjetov biće u njemu; i sluge njegove posluživaće ga,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I gledaće lice njegovo, i ime njegovo biće na čelima njihovima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I noći tamo neće biti, i neće potrebovati vidjela od žiška, ni vidjela sunčanoga, jer će ih obasjavati Gospod Bog; i carovaće va vijek vijeka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I reče mi: ovo su riječi vjerne i istinite, i Gospod Bog svetijeh proroka posla anđela svojega da pokaže slugama svojima šta će biti skoro.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Evo ću doći skoro: blago onome koji drži riječi proroštva knjige ove.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
8 I ja Jovan vidjeh ovo i čuh; i kad čuh i vidjeh, padoh da se poklonim na noge anđela koji mi ovo pokaza.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I reče mi: gle, nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže riječi knjige ove. Bogu se pokloni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I reče mi: ne zapečaćavaj riječi proroštva knjige ove; jer je vrijeme blizu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu; i ko je pogan, neka se još pogani; i ko je pravedan, neka još čini pravdu; i ko je svet, neka se još sveti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, prvi i pošljednji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Blago onima koji tvore zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Ja Isus poslah anđela svojega da vam ovo posvjedoči u crkvama. Ja sam korijen i rod Davidov, i sjajna zvijezda danica.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I Duh i nevjesta govore: dođi. I koji čuje neka govori: dođi. I ko je žedan neka dođe, i ko hoće neka uzme vodu života zabadava.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Jer svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I ako ko oduzme od riječi knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov dijel od knjige života, i od grada svetoga, i od onoga što je napisano u knjizi ovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Govori onaj koji svjedoči ovo: da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga