1 I kad otvori sedmi pečat, posta tišina na nebu oko po sahata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I vidjeh sedam anđela koji stajahu pred Bogom, i dade im se sedam truba.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I drugi anđeo dođe, i stade pred oltarom, i imaše kadionicu zlatnu; i bijaše mu dano mnogo tamjana da da molitvama sviju svetijeh na oltar zlatni pred prijestolom.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
4 I dim od kađenja u molitvama svetijeh iziđe od ruke anđelove pred Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I uze anđeo kadionicu, i napuni je ognja s oltara, i baci je na zemlju, i postaše glasovi i gromovi i sijevanje munja i tresenje zemlje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I sedam anđela koji imahu sedam truba, pripraviše se da zatrube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I prvi anđeo zatrubi, i posta grad i oganj, smiješani s krvlju, i padoše na zemlju; i trećina drva izgorje, i svaka trava zelena izgorje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I drugi anđeo zatrubi; i kao velika gora ognjem zapaljena pade u more; i trećina mora posta krv.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I umrije trećina stvorenja koje živi u moru, i trećina lađi propade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I treći anđeo zatrubi, i pade s neba velika zvijezda, koja goraše kao svijeća, i pade na trećinu rijeka i na izvore vodene.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I ime zvijezdi bješe Pelen; i trećina voda posta pelen, i mnogi ljudi pomriješe od voda, jer bijahu grke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I četvrti anđeo zatrubi, i udarena bi trećina sunca, i trećina mjeseca, i trećina zvijezda, da pomrča trećina njihova, i trećina dana da ne svijetli, tako i noći.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I vidjeh, i čuh jednoga anđela gdje leti posred neba i govori glasom velikijem: teško, teško, teško onima koji žive na zemlji od ostalijeh glasova trubnijeh trojice anđela, koji će trubiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga