1 Još reče Gospod Mojsiju na gori Sinajskoj govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: kad dođete u zemlju koju vam ja dajem, neka praznuje zemlja subotu Gospodnju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Šest godina zasijevaj njivu svoju, i šest godina reži vinograd svoj i sabiraj rod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A sedma godina neka bude subota za odmor zemlji, subota Gospodnja; nemoj sijati u polju svojem ni rezati vinograda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Što samo od sebe rodi iza žetve tvoje nemoj žeti, i grožđa u vinogradu svojem nerezanom nemoj brati; neka bude godina odmora zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali što rodi zemlja za počivanja svojega, ono neka vam bude hrana, tebi i sluzi tvojemu i sluškinji tvojoj i najamniku tvojemu i ukućaninu tvojemu koji je kod tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I stoci tvojoj i svijem životinjama što su u tvojoj zemlji, sav rod njezin neka bude hrana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I nabroj sedam sedmina godina, sedam puta po sedam godina, tako da ti sedam sedmina godina bude četrdeset i devet godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada zapovjedi neka zatrubi truba deseti dan sedmoga mjeseca, na dan očišćenja neka trubi truba po svoj zemlji vašoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I posvetite godinu pedesetu, i proglasite slobodu u zemlji svima koji žive u njoj; to neka vam je oprosna godina, i tada se vratite svaki na svoju baštinu, i svaki u rod svoj vratite se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Oprosna godina da vam je ta pedeseta godina; nemojte sijati, niti žanjite što samo rodi te godine, niti berite grožđa u vinogradima nerezanim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer je oprosna godina; neka vam je sveta; sa svakoga polja jedite rod njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Te godine oprosne vratite se svaki na svoju baštinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ako prodaš što bližnjemu svojemu ili kupiš što od bližnjega svojega, ne varajte jedan drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Prema broju godina po oprosnoj godini kupuj od bližnjega svojega, i prema broju godina u koje ćeš brati rod neka ti prodaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Što više bude godina to će cijena biti veća onome što kupuješ, a što manje bude godina to će manja biti cijena, jer ti se prodaje broj ljetina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zato ne varajte jedan drugoga, nego se bojte Boga svojega; jer sam ja Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Držite uredbe moje i čuvajte zakone moje i vršite ih, pa ćete živjeti u zemlji bez straha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I zemlja će rađati rod svoj, i ješćete ga, i bićete siti, i živjećete u njoj bez straha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I ako biste rekli: šta ćemo jesti sedme godine, eto nećemo sijati niti ćemo brati ljetine?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Pustiću blagoslov svoj na vas šeste godine, te će roditi za tri godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I sijaćete osme godine, a ješćete ljetinu staru do devete godine, dokle ne prispije rod njezin, ješćete stari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ali da se zemlja ne prodaje za svagda, jer je moja zemlja, a vi ste došljaci i ukućani kod mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zato po svoj zemlji države vaše neka se otkupljuju zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ako osiromaši brat tvoj i proda nešto od baštine svoje, a poslije dođe ko od roda njegova najbliži njemu da otkupi, neka otkupi što brat njegov prodade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ako li ne bi imao nikoga da otkupi, nego bi se pomogao i zglavio koliko treba za otkup,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Onda neka odbije godine otkako je prodao, pa što ostane neka isplati onome kome je prodao, i tako neka opet dođe do svoje baštine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ako li nema koliko bi trebalo vratiti, onda ostaje stvar prodana u onoga ko je kupio do godine oprosne, a oprosne godine ostaviće se, i on će se vratiti na svoju baštinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ko proda kuću u kojoj se sjedi u mjestu ograđenu zidom, vlastan je otkupiti je dokle se ne navrši godina dana otkako je proda; cijelu godinu dana ima vlast otkupiti je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A ako je ne otkupi za godinu dana, onda ostaje kuća u mjestu ograđenu zidom onome ko je kupio sasvijem od koljena na koljeno, i neće je ostaviti oprosne godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A kuće po selima, koja nijesu ograđena zidom, neka se uzimaju kao njive, mogu se otkupiti, i godine oprosne vraćaju se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A mjesta Levitska i kuće u mjestima njihovijem, svagda mogu otkupiti Leviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ali ko kupi od Levita, neka oprosne godine ostavi kupljenu kuću i što je imao u mjestu; jer kuće po mjestima Levitskim jesu njihove među sinovima Izrailjevim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ali polje pod mjestima njihovijem da se ne prodaje; jer je njihovo dostojanje dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ako osiromaši brat tvoj i iznemogne ruka njegova pored tebe, prihvati ga, i kao stranac i došljak neka poživi uz tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Nemoj uzimati od njega kamate ni dobiti; nego se boj Boga, da bi poživio brat tvoj uz tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Novaca nemoj mu davati na kamatu, niti mu hrane svoje pozaimaj radi dobiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Ja sam Gospod Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske da vam dam zemlju Hanansku i da vam budem Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I ako osiromaši brat tvoj kod tebe tako da ti se proda, nemoj ga držati kao roba;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Kao najamnik i kao došljak neka bude kod tebe; do oprosne godine neka služi kod tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A onda neka ide od tebe sa sinovima svojim, neka se vrati u rod svoj, i na baštinu otaca svojih neka se vrati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Jer su moje sluge, koje sam izveo iz zemlje Misirske, neka se ne prodaju kao robovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Nemoj gospodariti nad njim žestoko, nego se boj Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A rob tvoj i robinja tvoja što ćeš imati neka budu od onijeh naroda koji će biti oko vas, od njih kupujte roba i robinju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I između sinova stranaca koji budu kod vas, između njih kupujte i iz porodica onijeh koji budu kod vas, koji se rode u zemlji vašoj, i ti neka vam budu imanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Oni će postati vaši i sinova vaših nakon vas, i biće vam dostojanje, da vam svaku službu vrše do vijeka; ali nad braćom svojom, sinovima Izrailjevim, niko nad bratom svojim da ne gospodari žestoko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Ako li se obogati došljak ili gost koji živi s tobom, a brat tvoj osiromaši kod njega tako da se proda došljaku, koji živi s tobom, ili kome god od tuđega roda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Kad se proda, može se otkupiti; kogod od braće njegove neka ga otkupi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Ili stric njegov, ili sin strica njegova neka ga otkupi, ili ko drugi od krvi njegove u rodu njegovu neka ga otkupi; ili ako se pomogne, neka se sam otkupi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Neka se proračuna s kupcem svojim od godine kad se prodao do godine oprosne, da cijena za koju se prodao dođe prema broju godina; kao nadničaru neka mu se računa vrijeme koje je otslužio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Ako ostaje još mnogo godina, prema njima neka plati otkup od cijene za koju je kupljen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Ako li ostaje malo godina do oprosne godine, neka se proračuna s njim i neka plati otkup prema tijem godinama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Kao najamnik godišnji neka bude u njega, i neka ne gospodari nad njim žestoko na tvoje oči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Ako li se ovako ne otkupi, neka otide godine oprosne i on i sinovi njegovi s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Jer su sinovi Izrailjevi moje sluge, moje su sluge, koje sam izveo iz zemlje Misirske; ja sam Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga