1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: kad ko zavjetuje dušu svoju Gospodu, ti ga ucijeni:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A ovako ćeš cijeniti: muško od dvadeset godina do šezdeset cijenićeš pedeset sikala srebra, po siklu svetom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ako bude žensko, cijenićeš trideset sikala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ako je od pet do dvadeset godina, cijenićeš muško dvadeset sikala a žensko deset sikala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ako je od jednoga mjeseca do pet godina, cijenićeš muško pet sikala srebra, a žensko ćeš cijeniti tri sikla srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako li bude od šezdeset godina i više, ako je muško, cijenićeš petnaest sikala, a žensko deset sikala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ako je siromah da ne može platiti cijene, onda neka dođe k svešteniku da ga ucijeni sveštenik, i prema onome što može dati koji se zavjetovao, neka ga sveštenik ucijeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako bi zavjetovao živinče od onijeh što se prinose Gospodu, što god da Gospodu, sveto je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Da ga ne promijeni ni dade drugo za ono, ni dobro za rđavo, ni rđavo za dobro; ako li bi kako promijenio živinče, onda će biti sveto i ono i drugo koje je dao za ono.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ako li bi zavjetovao živinče nečisto od onijeh što se ne prinose Gospodu, neka se dovede živinče pred sveštenika;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I neka ga precijeni sveštenik, bilo dobro ili rđavo; i kako ga precijeni sveštenik, tako da bude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ako bi ga htio otkupiti, neka na cijenu tvoju dometne još peti dio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kad bi ko zavjetovao kuću svoju, da je sveta Gospodu, neka je precijeni sveštenik, bila dobra ili rđava; kako je precijeni sveštenik, tako da bude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ako bi onaj koji zavjetuje htio otkupiti kuću svoju, neka na cijenu tvoju dometne još peti dio, pa neka je njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ako bi ko zavjetovao Gospodu dio njive svoje, cijenićeš je prema usjevu: gomer ječma gdje se posije, cijenićeš pedeset sikala srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ako bi od oprosne godine zavjetovao njivu svoju, neka ostane po tvojoj cijeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ako li poslije oprosne godine zavjetuje njivu svoju, tada neka mu sveštenik proračuna novce prema broju godina koje ostaju do oprosne godine, i neka se odbije od tvoje cijene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I ako bi htio otkupiti njivu svoju onaj ko je zavjetuje, neka dometne na cijenu tvoju još peti dio, i neka bude njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali ako ne otkupi njive, i njiva se proda drugome, ne može se više otkupiti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nego će ona njiva, kad se oprosti oprosne godine, biti sveta Gospodu, kao njiva zavjetovana, sveštenikova neka bude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ako li bi ko zavjetovao Gospodu njivu kupljenu, koja nije dostojanje njegovo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Sveštenik neka mu proračuna cijenu do godine oprosne, i neka u onaj dan da tu cijenu da bude stvar sveta Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A godine oprosne da se vrati njiva onome od koga je kupljena, čije je dostojanje ona njiva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A svaka cijena tvoja neka bude na sikle svete, a u siklu ima dvadeset novaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ali prvina od stoke, koje su Gospodnje, niko da ne zavjetuje, bilo goveče ili sitna stoka, jer je Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ako li bi bilo od životinja nečistijeh, onda neka otkupi po tvojoj cijeni dometnuv peti dio ozgo; ako li se otkupi, neka se proda po tvojoj cijeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ali ni jedna stvar zavjetovana, što ko zavjetuje Gospodu od čega mu drago što ima, od ljudi ili od stoke ili od njive svoje, da se ne prodaje ni otkupljuje; svaka stvar zavjetovana svetinja je nad svetinjama Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Živinče zavjetovano, koje čovjek zavjetuje, da se ne otkupljuje, nego da se ubije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I svaki desetak zemaljski od usjeva zemaljskoga i od voća, Gospodnji je, svetinja je Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ali ko bi htio otkupiti što desetka svojega, neka na cijenu dometne još peti dio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I desetak od goveda i od sitne stoke, koje dođe pod štap pastirski deseto, da je sveto Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Da se ne bira dobro ni rđavo, ni da se mijenja; ako li bi se kakogod promijenilo, onda neka bude i ono i drugo promijenjeno sveta stvar, i da se ne otkupi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ovo su zapovjesti koje zapovjedi Gospod Mojsiju za sinove Izrailjeve na gori Sinajskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga