1 I reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Uzmi Arona i sinove njegove s njim i odijelo i ulje pomazanja i tele za žrtvu radi grijeha i dva ovna i kotaricu prijesnijeh hljebova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I saberi sav zbor pred vrata šatoru od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I učini Mojsije kako mu zapovjedi Gospod, i sabra se zbor pred vrata šatoru od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I reče Mojsije zboru: ovo je zapovjedio Gospod da se učini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I dovede Mojsije Arona i sinove njegove, i opra ih vodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I obuče mu košulju, i opasa ga pojasom, i ogrnu ga plaštem, i metnu mu svrh njega oplećak, i steže oko njega pojas od oplećka, i opasa ga njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I metnu na nj naprsnik, a na naprsnik metnu Urim i Tumim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Još mu metnu kapu na glavu, i na kapu metnu sprijed ploču zlatnu, krunu svetu, kao što zapovjedi Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I uze Mojsije ulje pomazanja, i pomaza šator i sve stvari u njemu, i osveti ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I pokropi njim oltar sedam puta, i pomaza oltar i sve sprave njegove, i umivaonicu i podnožje njezino, da se osveti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I izli ulja pomazanja na glavu Aronu, i pomaza ga da se osveti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I dovede Mojsije sinove Aronove, i obuče im košulje, i opasa ih pojasom, i veza im kapice na glave, kao što mu bješe zapovjedio Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I dovede tele za grijeh, i Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu teletu za grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I zakla ga Mojsije, i uzevši krvi njegove pomaza rogove oltaru unaokolo prstom svojim, i očisti oltar, a ostalu krv izli na podnožje oltaru, i osveti ga da se na njemu čini očišćenje od grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I uze sve salo što je na crijevima, i mrežicu s jetre, i oba bubrega, i salo oko njih, i zapali Mojsije na oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A tele s kožom i s mesom i balegom spali ognjem iza okola, kao što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I dovede ovna za žrtvu paljenicu, i Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu ovnu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I zakla ga Mojsije, i pokropi krvlju njegovom oltar ozgo unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I isjekavši ovna na dijelove zapali Mojsije glavu i dijelove i salo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A crijeva i noge opra vodom, i tako spali Mojsije svega ovna na oltaru; i bi žrtva paljenica za ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu, kao što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I dovede drugoga ovna, ovna za posvećenje; i Aron i sinovi njegovi metnuše ruke svoje na glavu ovnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I zaklavši ga Mojsije uze krvi njegove, i pomaza njom kraj desnoga uha Aronu i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I dovede Mojsije sinove Aronove, pa i njima pomaza istom krvlju kraj desnoga uha i palac desne ruke i palac desne noge; a ostalu krv izli Mojsije po oltaru unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Potom uze salo i rep i sve salo što je na crijevima, i mrežicu s jetre, i oba bubrega, i salo oko njih, i pleće desno,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A iz kotarice u kojoj stajahu prijesni hljebovi pred Gospodom uze jedan kolač prijesan, i jedan kolač hljeba s uljem i jednu pogaču, i metnu na salo i na pleće desno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I metnu to sve Aronu u ruke, i sinovima njegovijem u ruke, i obrnu tamo i amo za žrtvu obrtanu pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Poslije uzevši to iz ruku njihovijeh Mojsije zapali na oltaru svrh žrtve paljenice; to je posvećenje na ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I uze Mojsije grudi, i obrnu ih tamo i amo za žrtvu obrtanu pred Gospodom; i od ovna posvetnoga dopade Mojsiju dio, kao što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I uze Mojsije ulja za pomazanje i krvi koja bješe na oltaru, i pokropi Arona i haljine njegove, i sinove njegove i haljine njihove s njim; i tako posveti Arona i haljine njegove, i sinove njegove i haljine njihove s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Potom reče Mojsije Aronu i sinovima njegovijem: kuhajte to meso na vratima šatora od sastanka, i ondje ga jedite i hljeb posvetni što je u kotarici, kao što sam zapovjedio rekavši: Aron i sinovi njegovi neka jedu to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A što ostane mesa ili hljeba, ognjem sažezite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I ne izlazite s vrata šatora od sastanka sedam dana, dokle se ne navrše dani posvećenja vašega, jer ćete se sedam dana posvećivati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Kako je bilo danas, tako je Gospod zapovjedio da se čini, da biste se očistili od grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Zato na vratima šatora od sastanka ostanite danju i noću za sedam dana, i izvršite što je Gospod zapovjedio da izvršite, da ne pomrete, jer mi je tako zapovjeđeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I Aron i sinovi njegovi učiniše sve što bješe Gospod zapovjedio preko Mojsija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga